Wszystkich wnioskodawców informujemy, że z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności (stan epidemii), specustawa funduszowa wprowadza dodatkowe regulacje dające możliwość na odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych, w tym także w zakresie procedury odwoławczej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

TERMIN NA WNIESIENIE PROTESTU

Dotychczas zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej wnioskodawca mógł wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny projektu i jej negatywnym wyniku. Specustawą funduszową wprowadzono możliwość przedłużenia terminu na wniesienie protestu. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie odwołania w terminie określonym w ustawie wdrożeniowej, właściwa instytucja (dla wnioskodawców w konkursach w ramach I/II osi RPO WŁ 2014-2020 jest to COP) może, na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, przedłużyć termin na wniesienie protestu – jednak nie dłużej niż o 30 dni. W takiej sytuacji wnioskodawca występuje do COP z wnioskiem o przedłużenie terminu na wniesienie protestu. We wniosku, wnioskodawca powinien wykazać związek pomiędzy wystąpieniem COVID-19, a niemożnością dotrzymania 14 – dniowego terminu na wniesienie protestu. COP dokona oceny, czy zachodzi przesłanka określona w specustawie funduszowej: czy istotnie – z uwagi na wystąpienie COVID-19 – wnioskodawca nie mógł dochować terminu na wniesienie protestu lub czy występujące okoliczności utrudniały wniesienie protestu w terminie.

SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA PROTESTU

Specustawą funduszową wprowadzono możliwość wniesienia protestu w postaci elektronicznej o czym informowaliśmy Państwa już we wcześniejszych komunikatach na naszej stronie.

Protest nadal powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, w tym podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. Nie ma konieczności dodatkowego autoryzowania podpisu.

TERMIN NA UZUPEŁNIENIE PROTESTU LUB POPRAWIENIE W NIM OCZYWISTYCH OMYŁEK

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek w terminie określonym w ustawie wdrożeniowej (7 dni od dnia otrzymania wezwania), właściwa instytucja (tj. COP) może, na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, przedłużyć termin na dokonanie tych czynności – jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Z uwagi na istotę regulacji specustawy funduszowej należy przyjąć, że termin na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek może być wydłużany kilkakrotnie, jednakże istotne jest, aby takie przedłużanie nie przekroczyło w sumie 30 dni.

TERMIN NA ROZPATRZENIE PROTESTU

Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej właściwa instytucja rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów wyboru projektów i zarzutów proceduralnych, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym właściwa instytucja informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.

Specustawą funduszową wprowadzono możliwość przedłużenia powyższych terminów tj. w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest rozpatrzenie protestu przez właściwą instytucję w terminach określonych w ustawie wdrożeniowej, terminy te mogą zostać przedłużone, jednak nie dłużej niż o 30 dni.

W przypadku skorzystania przez właściwą instytucję (tj. COP) z możliwości przedłużenia terminu na rozpatrzenie protestu, informację taką przesyła się wnioskodawcy.

Dodatkowo:

Terminy na dokonanie poszczególnych czynności, określone zgodnie z przepisami specustawy funduszowej lub wynikające z ustawy wdrożeniowej, mogą zostać w niezbędnym zakresie zmienione, przesunięte albo skrócone, z inicjatywy właściwej instytucji lub na wniosek beneficjenta.