Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Zgadzam się
Więcej informacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dotacje unijne. Dotacje dla przedsiębiorców
| BIP | Mapa serwisu | Kontakt |Początek | Informacja i promocja |
Promocja projektu

UWAGA! W zakresie nowej perspektywy 2014-2020 beneficjentów obowiązują zasady promocji zawarte w dokumencie „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, do pobrania tutaj


1. Wstęp


Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych jest konsekwencją stanowiska Komisji Europejskiej (KE), zgodnie z którym informacja i promocji to nieodzowna i istotna część wdrażania Funduszy Europejskich. Informowanie opinii publicznej o realizowanych przedsięwzięciach oraz ich upowszechnianie w społeczeństwie przyczynia się do zrozumienia, w jaki sposób działa Unia Europejska oraz na co wydatkowane są środki finansowe pochodzące ze wspólnotowego budżetu. Znacząca jest tutaj również promocja samej Unii jako organizacji, która wspiera rozwój regionalny i budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Obowiązek informowania o tym, że dany projekt jest współfinansowany ze środków unijnych ciąży na projektodawcy, czyli ostatecznym odbiorcy pomocy. W przypadku beneficjentów III Osi priorytetowej promocja projektu skupia się przede wszystkim na wsparciu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach RPO  WŁ na lata  2007-2013. W ramach podejmowanych działań zakłada się informowanie zarówno o możliwościach otrzymania wsparcia, jak i o efektach ich wdrażania.

Już na etapie przygotowywania projektu wnioskodawca powinien przewidzieć, obliczyć koszty, a następnie opisać we wniosku, planowany sposób promocji. Narzędzia promocji powinny być dobrane w taki sposób, aby dostosować je do rodzaju i skali projektu przy równoczesnym uwzględnieniu wkładu finansowego środków publicznych w prowadzonej inwestycji.2. Obowiązki w zakresie informacji i promocji
 
Obowiązek promocji i informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ 2007-2013 rozpoczyna się z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Powyższa reguła obowiązuje wszystkich beneficjentów, bez względu na termin rozpoczęcia realizacji projektu. Należy zaznaczyć również, że beneficjent, który zrealizował swój projekt przed podpisaniem umowy, ma obowiązek poinformowania opinii publicznej o otrzymanej pomocy np. poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, w wydanym w tym celu folderze lub ulotce informacyjnej, zamieszczenie informacji w siedzibie firmy.

Jednocześnie podpisując umowę o dofinansowanie projektu beneficjent zobowiązuje się do zamieszczania w dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją projektu, (w tym korespondencja prowadzona z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz oznaczenia dokumentów i miejsca realizacji projektu.

Podsumowując, beneficjent zobowiązany jest wypełniać zapisy dotyczące informacji i promocji wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Powyższe jest weryfikowane podczas kontroli na miejscu bądź w siedzibie beneficjenta.

 
Szczegółowe zasady prowadzenia działań informacyjno - promocyjnych oraz zasady stosowania znaków graficznych zapisane są w:
• Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności 2007/2008,
(do pobrania)
• Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
z dn. 23 lipca 2013 roku (do pobrania)
 


3. Elementy obowiązkowe na materiałach informujących o dofinansowaniu projektu

• Logotypy:
a) Logotyp  Unii Europejskiej z dopiskiem „Unia Europejska” i „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”,
b) Logotyp Programu Regionalnego,
c) Logotyp Województwa Łódzkiego,
d) Logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Wszystkie cztery znaki graficzne umieszczane są w jednej linii, w układzie poziomym lub ewentualnie w układzie pionowym, w równych odstępach, zachowując pole ochronne każdego znaku. Niedozwolone jest zniekształcanie proporcji znaków ani ich elementów.
 
W związku z wprowadzeniem w dniu 23 lipca 2013 r. zmian w dokumencie „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”, wyjaśniamy, że główna zmiana dotyczy wprowadzenia nowego logotypu Województwa Łódzkiego („promuje łódzkie”).
 

WAŻNE:

Z uwagi na powyższe, wyjaśniamy, że wszyscy beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, którzy umowę o dofinansowanie projektu podpisali po 23 lipca 2013 roku są zobowiązani stosować nową wizualizację.
Z kolei, Ci beneficjenci, którzy podpisali umowę przed wejściem w życie dokumentu (czyli przed 23 lipca br.) mają wybór, który pasek logotypów będą używać, czy ten z nowym logotypem Łódzkiego, czy wersję wcześniejszą. Obie wersje są zaprezentowane poniżej:

 

Nowy pasek logotypów dla beneficjentów III Osi RPO WŁ 2007-2013:

 

 

Wcześniejsza wersja logotypów dla beneficjentów III Osi RPO WŁ 2007-2013:

 Opis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (opcjonalnie) oraz z budżetu państwa/budżetu samorządu województwa łódzkiego (w przypadku, gdy takie współfinansowanie występuje).

Hasło określone przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Na materiałach promocyjnych niewielkich rozmiarów (np. breloczek, pendrive), na których nie ma możliwości technicznych, aby zamieścić wszystkie w/w elementy, należy umieścić przynajmniej:
• logotyp Unii Europejskiej,
• logotyp Programu Regionalnego.
Wzory rozmieszczenia znaków na małych materiałachW przypadku projektów dofinansowanych w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjnościi konkurencyjności przedsiębiorstw na udział w targach i misjach gospodarczych za granicą beneficjenci posługują się logotypami w języku angielskim.

Wyjaśniamy, że Ci przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę o dofinansowanie projektu podpisali po 23 lipca 2013 roku są zobowiązani do stosowania paska logotypów, zawierającego nową wizualizację logotypu województwa łódzkiego (promuje łódzkie), a także logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w wersji angielskiej (a nie jak dotychczas w języku polskim).

Z kolei, Ci beneficjenci, którzy są już na etapie realizacji projektów (czyli podpisali umowę o dofinansowanie projektu przed 23 lipca br.) mają wybór, czy będą wykorzystywać w/w nowy pasek logotypów, czy też dotychczasowe logotypy (w tym logotyp województwa łódzkiego w wersji Lodzkie Region oraz logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w wersji polskiej).
 
Nowy pasek logotypów dla beneficjentów Działania III.2 udział w targach i misjach zagranicznych):
 
 
Dotychczasowy pasek logotypów dla beneficjentów Działania III.2 udział w targach i misjach zagranicznych):
 


Główne zasady oznakowania materiałów informacyjnych:
  • umieszczanie na wszystkich materiałach całych nazw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Programu Regionalnego, a nie ich skrótów, ponieważ  mogą one nie być powszechnie znane,
  • umieszczanie wszystkich logotypów w wersji monochromatycznej lub kolorowej,
  • stosowanie odstępów między znakami – pola ochronne,
  • zachowanie wszystkich elementów składowych w wersji podstawowej znaków graficznych (np. logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego wraz z podpisem),
  • stosowanie kolorów czcionek wskazanych w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności,
  • zachowanie wielkości i proporcji znaków graficznych i ich elementów,
  • stosowanie jasnych, jednobarwnych teł.4. Narzędzia w zakresie informacji i promocji
 
Wzór plakietki informacyjnej


 Wzór tablicy informacyjnej
z nowym paskiem logotypów z wcześniejszą wersją logotypów

 
Wzór tabliczki informacyjnej
z nowym paskiem logotypów z wcześniejszą wersją logotypów
 
 
Wzór tablicy pamiątkowej
z nowym paskiem logotypów z wcześniejszą wersją logotypów
 
 
 
Wzór tabliczki pamiątkowej
z nowym paskiem logotypów z wcześniejszą wersją logotypów
 


5. Inne działania informacyjno-promocyjne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013 zaleca beneficjentom częste informowanie opinii publicznej o rozpoczęciu projektu, etapach jego realizacji i zakończeniu projektu. Kampania może być prowadzona w ramach działań informacyjno– promocyjnych za pomocą m.in.:
•  konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań informacyjnych, wystaw, targów (tzw. narzędzia informacyjno – promocyjne),
• ogłoszeń prasowych, stron internetowych, plakatów informacyjnych, ulotek, folderów, gadżetów, prezentacji multimedialnych (tzw. narzędzia komunikacji audiowizualnej i publikacji).

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne powinny zawierać omówione elementy obowiązkowe, które muszą być czytelne i umieszczone w widocznym miejscu. W przypadku spotkań informacyjno-szkoleniowych organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom prezentacji multimedialnych, materiałów szkoleniowych oraz do wręczenia uczestnikom certyfikatów/zaświadczeń po zakończeniu szkolenia, na których również umieszczone są w/w elementy.


6. Ważne informacje - podsumowanie

Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych jest zapisany w umowie o dofinansowanie projektu. Brak lub niewłaściwe przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków lub koniecznością zwrotu dotacji.
Ogólne zasady (wytyczne) dotyczące kwalifikowalności wydatków w zakresie informacji i promocji znajdują się w Zasadach kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dostępnych na stronie internetowej: www.2007-2013.cop.lodzkie.pl w zakładce Dokumenty:  Zasady IZ RPO WŁ.
Zaleca się beneficjentom informowanie, drogą pisemną lub mailową, Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2007-2013, o inauguracji projektu, tzn. rozpoczęciu jego realizacji. Informacje należy przesyłać na adres:
 
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Polityki Regionalnej
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wszelkich informacji, dotyczących wymagań odnośnie promocji projektów UE dla beneficjentów III Osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2007-2013, udziela:

Zespół Promocji
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: 42 230 15 87,62 
COP © 2008
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
Dotacje dla przedsibiorstw dzkie Dotacje dla Przedsibiorstw dzkie.Fundusze unijne dla przedsibiorcw.rodki finansowe dla MP.Pomoc z Unii dla firm.dzkie-region innowacyjnej gospodarki.Wsparcie dla biznesu.
Dotacje dla przedsibiorcw dzkie
.